هاست لینوکس حرفه ای ایران

 • پلن 1

  • 200 مگابایت فضای لینوکس
  • 2000 مگابایت ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • روزانه / هفتگی بک آپ
 • پلن 2

  • 500 مگابایت فضای لینوکس
  • 5000 مگابایت ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • روزانه / هفتگی بک آپ
 • پلن 3

  • 1000 مگابایت فضای لینوکس
  • 10000 مگابایت ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • روزانه / هفتگی بک آپ
 • پلن 4

  • 2000 مگابایت فضای لینوکس
  • 20000 مگابایت ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • روزانه / هفتگی بک آپ
 • پلن 5

  • 3000 مگابایت فضای لینوکس
  • 30000 مگابایت ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • روزانه / هفتگی بک آپ
 • پلن 6

  • 5000 مگابایت فضای لینوکس
  • 50000 مگابایت ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • روزانه / هفتگی بک آپ